Artikel 1 – Definities 

 

1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 

 

1.2 Opdrachtnemer: Evers HR Services, gevestigd te Elst (Gelderland), een  eenmanszaak die zich bezighoudt met het ondersteunen en adviseren van ondernemingen op gebied van (HR) management en bedrijfsvoering. 

 

1.3 Opdrachtgever: de partij die met de Opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te contracteren. 

 

1.4 Opdracht: iedere overeenkomst tussen het Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot het leveren van producten en diensten aan Opdrachtgever. 

 

1.5 Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van de Opdrachtnemer om een opdracht met hem aan te gaan. 

 

1.6 Materialen: alle door de Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 

2.1        De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,  werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert. 

 

2.2        De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt  uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

2.3        Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor  zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Opdracht 

 

3.1 Een offerte van de Opdrachtnemer is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  

 

3.2 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot de offertedatum aan  Opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.  

 

3.3 De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding  door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd en Opdrachtnemer toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van Opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.  

 

3.4 Opdrachtnemer heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van een derde de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van niet tot zijn organisatie behorende derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Opdrachtnemer gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens zijn cliënten te aanvaarden. 

 

Artikel 4 - Rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer   4.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de gedragsregels van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.  

 

4.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.  

 

4.3 Indien zich bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.  

 

4.4 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van Opdrachtgever niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staat of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

4.5 Opdrachtnemer heeft het recht om de door hem ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.          

 

Artikel 5 – Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever  

 

5.1 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat: a) Opdrachtnemer tijdig bezit krijgt van alle nuttige en  noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft; b) alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van Opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer worden gemeld, zodat Opdrachtnemer daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden; c) de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van Opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn; d) de adviseur(s) of medewerker(s) van Opdrachtnemer, tenzij expliciet anders is overeengekomen, op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij Opdrachtgever krijgen, voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon-, fax- en Internetaansluiting).  

 

5.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van Opdrachtnemer daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

 

5.3 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door Opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden. 

 

Artikel 6 - Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht  

 

6.1 Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.  

 

6.2 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kunnen beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, zal Opdrachtnemer het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van zijn gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen. 

 

Artikel 7 - Vertrouwelijkheid  

 

7.1 Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden, geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Opdrachtnemer. 

 

7.2 Opdrachtnemer zal persoonsgegevens welke zij ten behoeve van de uitvoering van de  Opdracht ter beschikking krijgt gesteld slechts in overeenstemming met geldende wetgeving verwerken. 

 

Artikel 8 - Duur en beëindiging van de opdracht  

 

8.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor  bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  

 

8.2 Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door Opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van Opdrachtgever.  

 

8.3 Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Indien de planning niet kan worden gehaald, zullen partijen tijdig in overleg treden over het vervolg van de opdracht en een eventuele nieuwe planning.  

 

8.4 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de  overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen onder vermelding van de dan geldende opzegtermijn. Indien opzegging is toegestaan dient deze schriftelijk te geschieden. 

 

8.5 Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Opdrachtnemer tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan Opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.  

 

8.6 Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Opdrachtnemer is in geval van ontbinding tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.  

 

8.7 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de  overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

 

8.8      Opdrachtnemer heeft het recht de (tussentijdse) ontbinding van elke Opdracht per  aangetekend schrijven in te roepen, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn, indien zij op basis van eigen oordeelsvorming van mening is dat voortzetting van de relatie met Opdrachtgever als gevolg van geconstateerde handelswijzen bij Opdrachtgever een bedreiging vormt voor de goede naam van Opdrachtnemer. Artikel 6:271 BW is niet van toepassing. 

 

8.9 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

 

8.10 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

 

Artikel 9 - Tarieven en kosten  

 

9.1 De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van Opdrachtnemer worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt Opdrachtnemer eenmaal per week een (voorschot-)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden.  

 

9.2 De tarieven van Opdrachtnemer en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn exclusief reis- en verblijfkosten. De kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van materialen (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Voor producten zijn de geldende prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen van toepassing. De kosten van derden die Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan Opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.  

 

9.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die Opdrachtnemer noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan Opdrachtgever.  

 

Artikel 10 - Betaling  

 

10.1 Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van Opdrachtnemer steeds uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het door de Opdrachtnemer aangegeven rekeningnummer. 

 

10.2 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is Opdrachtgever in verzuim en na een eerste aanmaning over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.  

 

10.3 Opdrachtnemer heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de Opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Opdrachtnemer aannemelijk is dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.  

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid  

 

11.1 Opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de aansprakelijkheid uit andere hoofde, is beperkt tot de hoogte van het gedeelte van het factuurbedrag, waarop aansprakelijkheid betrekking heeft dat Opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van Opdrachtgever. 

 

11.2 Opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden zijn niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.  

 

11.3 Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Opdrachtnemer aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer te allen tijde onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke, en geeft Opdrachtnemer daarbij alsnog de gelegenheid om de tekortkoming binnen een redelijke termijn ongedaan te maken. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Opdrachtnemer in staat stelt adequaat te reageren.  

 

11.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de Opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer. 

 

11.5 De in dit artikel 11 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van Opdrachtnemer. 

 

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van drie (3) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.  

 

Artikel 12 - Intellectuele Eigendomsrechten 

 

 

12.1 Tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Opdrachtnemer volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.  

 

12.2 Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.  

 

12.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan: a) de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers; of b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden. 

 

Artikel 13 - Gedragsregels Orde van organisatiekundigen en -adviseurs  

 

13.1 De door Opdrachtnemer ingezette organisatiekundige of -adviseur houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de professionele gedragsregels opgenomen in de Gedragscode van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Deze Gedragscode wordt door Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever kosteloos toegezonden en is tevens toegankelijk via de website www.ooa.nl  

 

13.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat de door Opdrachtnemer ingezette organisatiekundige of -adviseur deze gedragscode niet naleeft, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid haar klacht voor te leggen aan Opdrachtnemer. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd en de klacht wordt vertrouwelijk behandeld.  

 

13.3 Binnen twee weken na indiening van de klacht geeft Opdrachtnemer een schriftelijke inhoudelijke reactie. Indien deze termijn niet haalbaar blijkt, deelt Opdrachtnemer dit schriftelijk en gemotiveerd mee, onder mededeling van de termijn waarbinnen een inhoudelijke reactie zal worden gegeven.  

 

13.4 Indien de Opdrachtgever niet tevreden is met de inhoudelijke reactie, gaan partijen in overleg over het inschakelen van externe bemiddeling/mediation. De kosten hiervan worden in beginsel tussen partijen verdeeld.  

 

13.5 Indien ook externe bemiddeling/mediation niet tot een oplossing leidt, kan de Opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Tuchtcommissie Kennisintensieve Dienstverlening, conform het van toepassing zijnde Reglement van Tuchtrechtspraak.  

 

Artikel 14 -  Slotbepalingen 

 

14.1 Partijen zullen gedurende een periode van één jaar na voltooiing van de opdracht, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.  

 

14.2 Behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 6 van deze algemene voorwaarden geldt dat, indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, deze partij daarvan onmiddellijk mededeling zal doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.  

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillenregeling  

 

15.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer kennis te nemen, met dien verstande dat Opdrachtnemer bevoegd blijft de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer kennis te nemen.  

 

15.2 In geval van geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. 

 

15.3 Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van Opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van de vennoten van Opdrachtnemer, ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en ten behoeve van alle overige personen die bij, voor of namens Opdrachtnemer werkzaam zijn.  

 

15.4 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan. – Slotbepalingen 

 

 

Evers HR Services: Betrokken, bevlogen en betrouwbaar

Homoetsestraat 2, 6661 LA, Elst Gld | 06-20400615 | greet@evershrs.nl | www.evershrs.nl